Kandydaci – studia I stopnia

Studia I stopnia

Studenci realizują 3 wybrane specjalizacje (po jednej z każdej grupy):
I st. sp

A: literatura i kultura Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii – z obowiązkowym językiem angielskim;

B: literatura i kultura Francji, Hiszpanii lub krajów niemieckojęzycznych – odpowiada drugiemu językowi zdanemu na maturze spośród następujących: francuski, hiszpański, niemiecki;

C: literatura i kultura Hiszpanii, Portugalii, lub Włoch – nauka języka tej specjalizacji rozpoczyna się od podstaw.
Na grupy specjalizacji C przewidziany jest limit w wysokości 15 osób.

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia i kulturoznawstwo w zakresie wybranych specjalizacji.


Program studiów

Program realizowany w trybie niestacjonarnym (wieczorowym) jest identyczny z realizowanym stacjonarnie.

Program obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu kulturoznawstwa, literatury, historii, geografii i sztuki wybranych przez studenta kręgów kulturowych, zagadnienia językoznawcze, praktyczną naukę trzech języków, a także przedmioty niekierunkowe, takie jak filozofia, logika czy WF. Kliknij tutaj aby zobaczyć realizowane moduły .

Szczegółowy program studiów I stopnia

Student ma możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich w ramach specjalizacji A i B – więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Studenci/Uprawnienia nauczycielskie”.


Sylwetka absolwenta

Nasi absolwenci studiów pierwszego stopnia:

  • posiadają dobrą znajomość kultury i literatury krajów wybranych specjalizacji,
  • potrafią analizować zjawiska kultury i rozumieją zasady ich funkcjonowania,
  • wyróżniają się na rynku pracy znajomością 3 języków obcych: dwóch na poziomie C1 i trzeciego języka na poziomie minimum B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
  • potrafią pracować w zespole, ale odznaczają się także samodzielnością i decyzyjnością,
  • znajdują zatrudnienie jako m.in. tłumacze, redaktorzy, edytorzy tekstu, lektorzy języków obcych,
  • są mile widziani w takich branżach jak reklama, marketing, hotelarstwo, a także w instytucjach kultury i wydawnictwach.

Są merytorycznie przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji są dostępne na stronie IRK UW

Kontakt z komisją rekrutacyjną: sfk-rekrutacja@uw.edu.pl