Zarys programowy

Studia filologiczno-kulturoznawcze (SFK) oferują unikatowy w skali europejskiej program łączonych kierunków filologicznych.

To połączenie filologii z kulturoznawstwem plus duży nacisk na komparatystykę budującą myślenie kreatywne oraz dyplomację niezbędną w kontaktach międzynarodowych.

Podobnie jak na innych uniwersytetach w Europie studia licencjackie trwają 4 lata (8 semestrów). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata w ramach SFK.

Program składa się z następujących komponentów:

1. wybrane 2 ścieżki filologiczne spośród 6 opcji: angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska, portugalska, włoska

Wszystkie ścieżki są porównywalne programowo i obejmują zajęcia o następującej tematyce:

 • praktyczna nauka języka docelowo do poziomu C1
 • literatura i kultura wybranych obszarów języków w ramach obowiązkowych przedmiotów
 • specjalistyczne zagadnienia dotyczące literatury, kultury i sztuki w ramach przedmiotów fakultatywnych

a. Ścieżki portugalska i włoska są realizowane od poziomu początkującego. Ścieżka hiszpańska występuje w wariancie początkującym i rozszerzonym. Pozostałe ścieżki wymagają znajomości języka na poziomie matury rozszerzonej.

b. Zajęcia w przeważającej mierze odbywają się w językach obcych wybranych ścieżek, choć na pierwszym roku pojawia się język polski, zwłaszcza na ścieżkach z poziomem początkującym.

c. W tych zajęciach zazwyczaj studenci SFK współuczestniczą ze studentami z poszczególnych jednostek, choć występują też zajęcia w instytutach, które są wyłącznie dla SFK, skrojone pod jego potrzeby.

d. Jedną maturę z języka obcego kandydat określa jako determinującą ścieżkę filologiczną, a druga nie jest koniecznie wiążąca. Na przykład, jeśli kandydat zda maturę rozszerzoną z angielskiego i francuskiego, może wskazać francuski jako determinujący ścieżkę, tym samym deklarując się do podjęcia ścieżki romanistycznej. Natomiast matura z angielskiego może mu posłużyć, żeby dostać się do jednej z 4 opcji: anglistyka, italianistyka, portugalistyka, hispanistyka.

2. przedmioty kierunkowe, które charakteryzują się następującymi cechami:

 • dotyczą tematyki metodologicznej, wprowadzają do dziedzin, nie tylko stricte filologicznych
 • nadają merytoryczną tożsamość kierunkowi, gdyż to dzięki nim wprowadzane są narzędzia do analizy zagadnień literaturo- i kulturoznawczych
 • są realizowane w języku polskim, tak aby wszyscy studenci SFK mogli w nich uczestniczyć, niezależnie od kombinacji filologicznych
 • nadają społeczną tożsamość kierunkowi, gdyż na tych zajęciach spotykają się wyłącznie studenci SFK
 • występują w liczbie 3 przedmiotów na rok; na czwartym roku przedmiotem kierunkowym jest seminarium licencjackie

Poniżej jest tabelka z zestawieniem przedmiotów kierunkowych na poszczególnych latach.

I rok Wstęp do literaturoznawstwa
Wstęp do kulturoznawstwa
Wstęp do językoznawstwa
II rok Wstęp do komparatystyki
Antropologia kultury
Komunikacja międzykulturowa
III rok Metodologia badań literackich
Literatura powszechna w ujęciu komparatystycznym
Wprowadzenie do dyplomacji i protokołu dyplomatycznego
IV rok Seminarium licencjackie

3. przedmioty ogólnouniwersyteckie, w skład których wchodzą następujące zajęcia:

 • lektoraty języka obcego do conajmniej poziomu B1
 • przedmioty OGUN spoza Wydziału, poszerzające horyzonty u filologów
 • przedmioty techniczne tj. BHP, technologia informacyjna, POWI
 • wychowanie fizyczne