Kandydaci – studia II stopnia

REKRUTACJA 2016/17

Terminy umieszczania skanów dokumentów w systemie IRK:
I tura: 22 lipca 2016
II tura: 21 września 2016


Informacje o certyfikatach językowych:

Egzaminy certyfikacyjne UW
Informacje dla kandydatów spoza UW
Uznawane certyfikaty instytucji zewnętrznych (ZAŁĄCZNIK)

UWAGA:

Jeżeli w dokumencie poświadczającym ukończenie studiów I stopnia znajduje się potwierdzenie znajomości języka/języków na poziomie C1, nie wymagamy dodatkowych dokumentów.

Absolwenci studiów I stopnia SFK planujący kontynuować specjalność italianistyka mogą podejść do egzaminu C1 z języka włoskiego organizowanego przez Katedrę Italianistyki wyłącznie podczas rekrutacji wrześniowej.

Kandydaci, którzy jako specjalność A wybierają romanistykę, muszą odbyć rozmowę z przyszłym promotorem. Szczegóły są dostępne na stronie Instytutu Romanistyki – proszę zwracać uwagę na zakres seminarium.

KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ: sfk-rekrutacja@uw.edu.pl


STUDIA II STOPNIA

II st. sp

Studia II stopnia trwają 2 lata i łączą 2 specjalności wybrane przez studenta spośród tych samych, które są oferowane na I stopniu, czyli:

  • anglistykę (specjalizacja brytyjska lub amerykańska)
  • romanistykę
  • germanistykę
  • iberystykę (jęz. hiszpański)
  • iberystykę (jęz. portugalski)
  • italianistykę

Ten etap jest jest bardziej zindywidualizowany, ponieważ to student decyduje, która specjalizacja jest specjalnością A, w ramach której będzie pisać pracę magisterską, a która jest specjalnością B.


Program studiów

Zobacz PROGRAM i MODUŁY.

Szczegóły dotyczące realizacji zajęć PNJ są podane w zakładce Studia II stopnia, a dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatorów SFK.

Studenci sami układają swój plan zajęć na podstawie programu studiów oraz siatek zajęć jednostek oferujących wybrane specjalizacje z zachowaniem wartości punktów ECTS.

Wyjątkiem od tej reguły są zajęcia z Filozofii kultury (I rok) – ich termin jest podawany w Aktualnościach.

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących programu czy planu należy skontaktować się z Koordynatorem danej jednostki, Sekretariatem lub Kierownictwem SFK.


Sylwetka absolwenta

Absolwenci drugiego stopnia SFK posiadają pogłębioną wiedzę na temat krajów wybranych specjalności oraz znają ich języki na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiadają też rzetelną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych.

Chociaż program studiów nie przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu, z racji wysokiego stopnia indywidualizacji studiów kształci on fundamentalne kompetencje pożądane na rynku pracy, takie jak samokształcenie czy pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów, daje możliwość kształcenia interdyscyplinarnego, wzmacnia postawy odpowiedzialności i decyzyjności. W trakcie studiów kładzie się nacisk na wykształcenie umiejętności analitycznych, samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów, dlatego absolwenci znajdują zatrudnienie w rozmaitych dziedzinach życia gospodarczego i publicznego.
Absolwent jest przygotowany zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim jak i podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności. Jest świadomy znaczenia swojej wiedzy, umiejętności, potrafi zaprojektować ścieżkę osobistego rozwoju.

Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje do nauczania danego języka (lub obu języków) na wszystkich poziomach.