Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w formie papierowej w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną następujące dokumenty:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS; proszę upewnić się, że parametry fotografii są zgodne z wytycznymi podanymi na stronie IRK,
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej],
 • Deklaracja wyboru ścieżek filologicznych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim.

dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,
 • honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego [więcej] jeśli polski nie jest językiem natywnym kandydata; względnie kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której egzaminujący ocenią poziom językowy kandydata,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią:
  • W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

Kandydaci posiadający świadectwa maturalne uzyskane w placówkach zagranicą powinni złożyć dodatkowe dokumenty wyszczególnione na stronie Biura ds. Rekrutacji.

UWAGA: Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie podanym na koncie IRK oznacza rezygnację ze studiów.

folder-154803_1280