SFK

SFK

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali europejskiej kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym studenci zyskują narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umięjętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych: filologia angielskia, filologia romańska, hispanistyka, portugalistyka, germanistyka i italianistyka. Spośród powyższych opcji trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka mogą być uczone od poziomu początkującego. Do pozostałych potrzebna jest znajomość języka na poziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskaniu kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Warto też dodać, że studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1).

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na rozszerzonym poziomie językowym od początku studiów. Wybór tej ścieżki determinuje jeden z egzaminów maturalnych z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym uprawnia do wyboru ścieżki z tego języka bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka. Innymi słowy studenci mogą mieć różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Warto też nadmienić, że cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych.

Studenci mają też możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instutucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERASMUS). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.


Historia

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze wywodzą się z 5-letnich jednolitych magisterskich Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej (SFKEZ) funkcjonujących na Wydziale Neofilologii od roku akademickiego 2000/2001.

Gdy doszło do dwustopniowego podziału studiów, utworzony został makrokierunek – Studia Filologiczno-Kulturoznawcze: 4-letnie studia licencjackie ruszyły w roku akademickim 2007/2008, a 2-letnie studia magisterskie w roku 2011/2012.

Po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i dostosowaniu programów kształcenia do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, od roku 2012/13 nasz kierunek funkcjonuje pod nazwą Studia Filologiczno-Kulturoznawcze (SFK).

W 2012 r. odwiedziła nas Państwowa Komisja Akredytacyjna i wysoko oceniła nasz kierunek. Zwrócono uwagę na jego unikatowość, program, a także zaangażowanie pracowników naukowych oraz administracyjnych. Doceniono ambicje naszych studentów oraz poziom ich zadowolenia ze studiów.

W 2014 r. filologia angielska oraz neofilologie jako grupa znalazły się wśród 7 przedmiotów UW w międzynarodowym rankingu QS World University Ranking. W 2015 – wśród 10.

W 2015 r. Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2015 w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. W 2016 r. ponownie – więcej.

W 2021 r. powstał nowy program studiów, zakładający dowolność wyboru ścieżek filologicznych. Ten program został pozytywnie doceniony w 2022 r. przez Państwową Komisję Akredytacyjną, tym samym stając się modelowym programem łączonych filologii w tej części Europy.